มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

พร้อมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

"มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19

ที่ไม่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน"

มาตรการนี้ มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป โดยการอนุมัติมาตรการความช่วยเหลือข้างต้นและเงื่อนไขต่างๆจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีสินเชื่อหลายประเภท สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อรับความช่วยเหลือได้ทุกประเภทตาม

 

เงื่อนไข
สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับสถานะลูกหนี้ และเงื่อนไขของบริษัท

ช่องทางการติดต่อขอเข้าร่วมโครงการ
ลูกค้าสามารถกรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางช่องทาง
Line @askconnect ที่เมนู "รับเรื่องผลกระทบ COVID-19"
 

บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

 

พร้อมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

"มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19

ที่ไม่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน"

มาตรการนี้ มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป โดยการอนุมัติมาตรการความช่วยเหลือข้างต้นและเงื่อนไขต่างๆจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีสินเชื่อหลายประเภท สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อรับความช่วยเหลือได้ทุกประเภทตาม

 

เงื่อนไข
สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับสถานะลูกหนี้ และเงื่อนไขของบริษัท

ช่องทางการติดต่อขอเข้าร่วมโครงการ
โทรศัพท์ติดต่อ 02-0300999, 02-6796262 หรือ ติดต่อที่เจ้าหน้าการตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน